AI Service > AI Fashion > 릴리스 노트

2022. 05. 24.

기능 개선/변경

  • [API] 검색 품질 개선

2022. 04. 26.

기능 개선/변경

2022. 01. 25.

기능 개선/변경

  • [API] 유사도 점수 계산 방법 변경

2021. 10. 26.

기능 개선/변경

  • [API] 딥 태깅 API(tag) 추가

2021. 09. 28.

  • AI Fashion 서비스 출시
TOP